Fakturačné údaje

DAPOS, spol. s.r.o.

IČO: 36 378 933

DIČ: 2020108915

IČ DPH: SK2020108915

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Považská
Bystrica

IBAN: SK62 5600 0000 0029 9192 1001

SWIFT: KOMASK2X